REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

INFORMACJE OGÓLNE

 

1. Właścicielem sklepu jak również sprzedającym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego jest firma MANUFAKTURA MIŁO, określany w dalszej części Regulaminu jako MANUFAKTURA MIŁO.

 

ZAKRES STOSOWANIA REGULAMINU I JEGO ZMIANY

 

2. Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów marki MANUFAKTURA MIŁO, a w szczególności reguły rejestracji i korzystania z indywidualnego konta Klienta, rezerwowania produktów, składania zamówień oraz zawierania umów sprzedaży.

 

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych.

 

4. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w dowolnym czasie, poprzez publikację na stronie nowej wersji Regulaminu.

 

INFORMACJE O PRODUKTACH

 

5. Produkty oferowane w sklepie są oznaczone, ze wskazaniem nazwy własnej produktu  oraz ceny.

Informacje są uzupełnione o wskazanie materiału z jakiego wykonano produkt, jego szczególnych właściwości, wymiarów bądź kolorystyki, informację o czasie oczekiwania na produkt bądź stanie magazynowym, jak również wszelkie inne informacje jakie MANUFAKTURA MIŁO uzna za wartościowe dla Klienta.

 

6. Przedmioty ręcznie wykonane mogą się od siebie nieznacznie różnić. Wynika to z ręcznej obróbki produktu. Cechy kolorystyczne produktów na zdjęciach mogą nieznacznie różnić się od oryginału ze względu na używaną przez Kupującego wyszukiwarkę internetową lub ustawienia monitora. Te różnice są niewielkie i całkowicie nieistotne dla jakości produktu.

 

7. Dostępny asortyment produktów, ich specyfikacja oraz ceny mogą ulegać bieżącym zmianom, w szczególności poszczególne produkty mogą być wprowadzane bądź wycofywane z obrotu oraz obejmowane lub wycofywane z promocji, z zastrzeżeniem, iż zmiany wprowadzone po zawarciu umowy sprzedaży nie mogą dotyczyć Klientów, którzy umowy takie zawarli.

 

8. Zamieszczone na stronie informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumienie przepisu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INFORMACJE O UMOWIE

 

9. Warunkiem dokonania zakupu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu, każdorazowo przy transakcji, dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu udostępnianym na stronie sklepu.

 

10. Zawarcie umowy sprzedaży poprzedzone jest złożeniem zamówienia na formularzu dostępnym na stronie.

Klient wypełniając formularz obowiązany jest podać precyzyjne informacje odpowiadające aktualnemu stanowi rzeczy, w zakresie określonym przez treść formularza. W przypadku gdy dane ujawnione w formularzu nie spełniają powyższych wymagań, a w szczególności gdy utrudniają lub uniemożliwiają one realizację zamówienia, nie będzie ono zrealizowane z zastrzeżeniem, iż w razie podania przez Klienta danych kontaktowych może być podjęta próba skontaktowania się z nim celem ustalenia informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

11. Administratorem danych osobowych jest MANUFAKTURA MIŁO .

Administrator zobowiązany jest do zapewnienia wszelkich możliwych i prawnie dopuszczalnych środków mających na celu ochronę danych osobowych Klientów przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych Klientów wyłączenie do celów związanych z realizacją zamówienia.

Administrator może wykorzystywać zgromadzone dane do celów marketingowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody Klienta.

 

12. Umowy zawierane na skutek akceptacji zamówienia mają charakter umów zawieranych na odległość przy pomocy środków porozumiewania się i mają do nich zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jak również innych odpowiednich aktów prawnych.

 

13. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim

 

14. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie przyjęcia oferty Klienta, w sposób opisany w pkt 24 niniejszego Regulaminu.

 

15. Stronami zawieranej umowy są Klient oraz MANUFAKTURA MIŁO.

 

DOKONYWANIE ZAKUPÓW

 

16. Ceny widniejące na stronie są cenami brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki.

 

17. Dokonując wyboru produktu Klient może wskazać dogodną dla niego formę płatności – przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem serwisu PayU.

 

18. Zamówienia przyjmowane są na stronie sklepu, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

MANUFAKTURA MIŁO zastrzega sobie okresowe ograniczenia bądź wyłączenia dostępności strony bądź funkcji składania zamówień, z przyczyn technicznych bądź organizacyjnych.

 

19. Po uzupełnieniu danych niezbędnych do wysyłki produktu Klient może zatwierdzić zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”. Po wciśnięciu przycisku „Złóż zamówienie” jakakolwiek zmiana treści zamówienie bądź podanych danych nie jest możliwa.

 

20. Zamówienie złożone w sposób opisany w pkt 18  powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną firmie MANUFAKTURA MIŁO w zakresie zakupu produktów wyróżnionych w zamówieniu, za cenę w nim wskazaną.

 

21. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedającego są wiążącą ofertą. Wraz z potwierdzeniem zamówienia przez Kupującego przyjmuje on ofertę. Po złożeniu zamówienia, zostanie wygenerowany e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

 

22. Potwierdzenie zamówienia winno zawierać listę produktów objętych zamówieniem, ich cenę, warunki płatności, sposób i adres dostawy. Przysłanie potwierdzenia otrzymania płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

23. Warunkiem realizacji zamówienia jest zapłata z góry przez Klienta pełnej należności wynikającej z otrzymanego potwierdzenia zamówienia, w tym kosztów przesyłki.

 

24. Produkty objęte zamówieniem wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera, do Klienta na adres wskazany w zamówieniu. Termin wysyłki wyrażony jest w dniach roboczych pod każdym produktem w sklepie i liczy się od dnia zaksięgowania całej należności.   

Wraz z wysyłką przesyłki Klient zostanie poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną.

 

25. Wysyłka produktów objętych zamówieniem, odbywa się jako paczka priorytetowa lub przesyłka kurierska.

Sklep MANUFAKTURA MILO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru z przyczyn niezależnych od sklepu w tym szczególnie z powodu błędnie podanego lub niedokładnego adresu dostawy.

26. Klient zobowiązany jest przyjąć, a następnie otworzyć i sprawdzić Towar przyjmowany od Dostawcy w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia w transporcie Klient spisuje z pracownikiem Dostawcy protokół szkody, który następnie przekazuje Sprzedawcy.
 

REKLAMACJE I ZWROTY

 

26. Prosimy o kontakt przed wysłaniem zwracanego towaru co znacznie ułatwi i przyspieszy procedurę zwrotu,  e-mail : manufakturamilo@gmail.com

Aby reklamacja była uznana za skuteczną, musi ona zawierać dane Klienta, jego adres do korespondencji, wskazanie wady, datę jej wykrycia, żądany sposób usunięcia wady, dowód zakupu.

27. Warunkiem złożenia reklamacji na uszkodzenie w transporcie, jest przysłanie wraz z reklamacją spisanego wyłącznie w momencie odbierania Towaru protokołu szkody.

 

28. Zwrotowi lub wymianie podlegają produkty nie noszące śladów użytkowania oraz uszkodzeń dokonanych po odbiorze zamówienia, produkty muszą być zwrócone w oryginalnych opakowaniach z oryginalnym metkowaniem.

Koszty przesyłki zwrotnej, pokrywa kupujący. Zwrot należności za zwrócone towary nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu na wskazany przez Klienta numer konta bankowego. Towar przed odesłaniem należy zabezpieczyć aby nie uległ uszkodzeniu. Odsyłany towar należy przesłać listem poleconym na adres firmy. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

 

29. MANUFAKTURA MIŁO rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o tym fakcie w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji,

o ile będzie ona spełniać warunki wskazane w pkt 25,26 powyżej. Jeżeli reklamacja nie będzie kompletna,na przykład nie będzie zawierała dowodu zakupu lub reklamowanego produktu,

MANUFAKTURA MIŁO wezwie Klienta do uzupełnienia reklamacji, zaś termin 14 dni liczony będzie od dnia uzupełnienia reklamacji.

 

30. Klient może odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyny i zwrócić towar niezwłocznie do sklepu. Aby zrealizować uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży

Klient składa oświadczenia poprzez formularz zwrotów o odstąpieniu od zawartej umowy.

Po jego złożeniu wysyła na adres sklepu produkty, których umowa dotyczy (w stanie bez jakichkolwiek śladów użytkowania), wraz z dokumentami potwierdzającymi dochowanie 14-sto dniowego terminu od daty zakupu (paragon).

 

Adres do zwrotu:

MANUFAKTURA MIŁO,

Magdalena Walkowicz

ul. Chrobrego 114/6

55-200, Oława

+48 787 263 008

manufakturamilo@gmail.com

(proszę oznaczyć paczkę jako "ZWROT")

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

32. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r.

Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).